Dokumentacja medyczna Email
24.08.2016.

Zasady dostępu do dokumentcji medycznej określone są w rozdziale 7 Ustawy z dnia 6 listopada 2008 roku o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (tekst jednolity Dz.U.2017.1318 t.j. z dnia 2017.07.04).

Podmiot leczniczy ma obowiązek udostępnić dokumentację medyczną:

 • pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu,
 • osobie upoważnionej przez pacjenta (w tym upoważnionej przez osobę zmarłą za życia),
 • uprawnionym lub upoważnionym organom.

Formy udostępniania

Dokumentacja medyczna może zostać udostępniona:

 • do wglądu w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych,
 • poprzez sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii,
 • poprzez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli uprawniony organ lub podmiot żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji.


Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje w terminie:

 • do 14 dni roboczych, licząc od daty złożenia wniosku (wzór poniżej) - w przypadku występowania o wydanie kopii dokumenacji medycznej przez osobę trzecią należy posiadać upoważnienie pacjenta, którego ona dotyczy (wymogu tego nie stosuje się wobec rodziców i opiekunów prawnych dzieci do lat 18),

 • Odbiór udostępnionej dokumentacji medycznej odbywa się od poniedziałku do piątku, w dni robocze w Sekcji Analiz, Weryfikacji i Realizacji Umów (parter pok. 60) SPZOZ w Lubartowie, w godz. 13.00- 14.45.


Zasady odpłatności

Za udostępnienie dokumentacji medycznej w formie wyciągów, odpisów lub kopii podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych może pobierać opłatę. Podstawą wyliczenia kwoty odpłatności jest wysokość przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale publikowana co trzy miesiące przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Maksymalna wysokość opłat za:

 • jedną stronę wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,002 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • jedną stronę kopii dokumentacji medycznej – nie może przekraczać 0,00007 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale
 • sporządzenie wyciągu, odpisu lub kopii dokumentacji medycznej na elektronicznym nośniku danych, jeżeli zakład prowadzi dokumentację medyczną w formie elektronicznej – nie może przekraczać 0,0004 przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale.

Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej w SPZOZ w Lubartowie

Od dnia 1.06.2018 do dnia 31.08.2018:
 • jedna strona wyciągu lub odpisu – 9,25 zł,
 • jedna strona kopii – 0,32 zł,
 • wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 1,85 zł.
 
Od dnia 1.09.2018 do dnia 30.11.2018:
 • jedna strona wyciągu lub odpisu – 9,04 zł,
 • jedna strona kopii – 0,32 zł,
 • wyciąg, odpis lub kopia na nośniku elektronicznym – 1,81 zł.
 

Do pobrania

Wniosek o wydanie dokumentacji.odt
Wniosek o wydanie dokumentacji.pdf

Wzór upoważnienia.odt
Wzór upoważnienia.pdf

Zmieniony ( 29.08.2018. )
 

Kontakt i adres

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubartowie
Adres:
ul. Cicha 14
21-100 Lubartów

Ważne telefony:
Centrala - 81 855-20-41
Izba Przyjęć - 81 855-20-41 w. 386
Pediatryczna Izba Przyjęć - 81 854-64-40
Pogotowie Ratunkowe - 81 854-55-49, 999